Maatwerkregeling

Huuraanpassing en maatwerkregeling bij inkomensdaling

Nadat Brussel heeft aangegeven dat sociale huurwoningen alleen nog mogen worden verhuurd aan huishoudens met een inkomen van € 34.005 zijn er een drietal huurdersgroepen te onderscheiden.

a.    Huurders met een inkomen onder de € 34.005 hebben recht op een huurwoning met een max huurprijs van € 652

       Voor de minima max. € 29.900 zou een huurprijs van max. € 562 mogen gelden i.v.m. huurtoeslag

b.    Huurders met een inkomen > € 34.005 maar < € 43.000 

       Deze huurders zouden in aanmerking komen voor woningen met een middeldure huur (€ 653 – € 850)

c.    Huurders met een inkomen > € 43.000

       Mogen volgens de huidige maatstaven gaan huren voor een prijs tussen € 850 en € 1.200

In de wet is geregeld dat alle huurders bij een inkomensdaling in 2013 bezwaar tegen de voorgestelde huurverhoging kunnen maken. Er is alleen geen wettelijke regeling voor huurders met een inkomensdaling in 2014.

Voor huurders met een huurverhoging van 6,5%, die als gevolg van pensioen, arbeidsongeschiktheid en of overlijden partner/medebewoner te maken krijgen met een blijvende inkomensdaling van boven de € 43.602 euro naar minder dan € 34.085, heeft Eigen Haard, op aandringen van huurdersfederatie Alert, een eigen Maatwerkregeling getroffen. Hierbij kunt u aanspraak maken op een lagere huurverhoging waarbij Eigen Haard rekening zal houden met de door u te ontvangen huurtoeslag van de Belastingdienst. 

Nadere informatie 

Voor nadere informatie over de huurverhoging en de gronden waarop u bezwaar kunt maken verwijzen wij u naar de informatie van Eigen Haard en de Woonbond: 

Eigen Haard: www.eigenhaard.nl/informatie-en-service/huurwoning/huur-en-betalen/huurverhoging 

Woonbond: www.woonbond.nl/huurverhoging/perjuli2014/ 

Bezwaar maken 

Bezwaar maken moet schriftelijk, voor 1 juli, bij verhuurder Eigen Haard.
Dit kan door een (korte) brief waarin u schrijft dat u niet instemt met het gedane huurverhogingsvoorstel en waarom niet. 

Maar u kunt daarvoor ook de modelbrief van de Huurcommissie gebruiken

Maatwerkregeling bij inkomensdaling 

Eigen Haard heeft een maatwerkregeling bij inkomensdaling in 2014. 

Waarom een maatwerkregeling

Huurders die in 2014 hun inkomen flink zien dalen maar wel 6,5 procent huurverhoging moeten beta- len kunnen vanwege stijgende woonlasten in de problemen komen. Met onze huurdersfederatie Alert hebben we afspraken gemaakt om dat te voorkomen. 

Wanneer geldt de maatwerkregeling?
De maatwerkregeling geldt alleen als in 2014 uw inkomensafhankelijke huurverhoging 6,5 procent is en uw huishoudinkomen 2014 daalt tot onder € 34.085. Voor de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2014 is uw inkomen van 2012 het uitgangspunt geweest. 

Daarnaast is uw inkomstenteruggang te wijten aan één of meerdere van de volgende oorzaken: 

• Pensioen 

• Arbeidsongeschiktheid 

• Overlijden partner / medebewoner 

Hoe vraag ik deze maatwerkregeling aan? 

U stuurt Eigen Haard, t.a.v. afdeling Huurzaken, Postbus 67065, 1060 JB  Amsterdam, een schriftelijk een verzoek om in aanmerking te komen voor deze maatwerkregeling. U stuurt als onderbouwing de volgende gegevens mee: 

• Gegevens waaruit blijkt dat u met pensioen bent gegaan of arbeidsongeschikt bent geraakt of dat uw partner/medebewoner is overleden. 

• Inkomstengegevens van 2014 waaruit blijkt dat het huishoudinkomen over 2014 zakt beneden 34.085 euro 

• Een IB-60 formulier 2013 van alle personen die staan ingeschreven op uw adres, deze is vanaf juni 2014 op te vragen via de Belasting Telefoon: 0800 – 0543. 

• Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, met daarop alle personen die op 1 juli 2014 ingeschreven staan op uw adres 

En dan…
We beoordelen uw verzoek. Is de regeling op u van toepassing dan krijgt u een aangepaste huurverhoging van maximaal 4%. We zorgen er in deze gevallen voor dat de aan- gepaste huur altijd onder de huurtoeslaggrens (van 699,48 euro) blijft. 

Huurcommissie
Als wij uw verzoek afwijzen, dan kunt u hiertegen geen bezwaar maken bij de huurcommissie. Dit is namelijk geen wettelijke regeling maar een afspraak tussen Eigen Haard en de huurdersfederatie Alert. 


Terug naar boven