Jaarverslag Eigen Haard

Ons jaarverslag en het nieuwe normaal

Column Bert Halm

11 mei 2020

Voorzitter bestuur Bert Halm

Vorige week is ons Jaarverslag 2019 gepubliceerd. Vanuit het huidige coronaperspectief lijkt vorig jaar een eeuwigheid geleden. Toch is het goed even terug te kijken; geen toekomst zonder verleden.

We hebben ruim 600 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Van tijdelijke woningen voor starters tot eengezinswoningen. Het is gelukt ruim 1600 woningen te verduurzamen, vooral door goed met bewoners samen te werken. We hebben meer wijkbeheerders aangesteld, houden de kosten goed in de hand en behalen mooie cijfers voor de dienstverlening. We behaalden een AA score op de AEDES Benchmark. Mooie resultaten die we dit jaar willen doortrekken. Onder andere door een steeds betere digitale dienstverlening die juist nu zijn waarde bewijst.

Naar het ‘nieuwe normaal’

De beperkingen van de coronacrisis hebben invloed op de dienstverlening, renovaties, onderhoud en het overleg met bewoners. We hebben ons echter snel aangepast en veel ontdekt de afgelopen maanden. Een aantal zaken nemen we graag mee naar het ‘nieuwe normaal’. Zaken die achteraf gezien eigenlijk heel normaal zijn. 

Van mens tot mens...

Wat coronacrisis ons laat zien is dat echt contact – van mens tot mens - ontzettend belangrijk is. Onze wijkbeheerders spreken nu telefonisch veel oudere bewoners. Dat stellen ze op prijs. Maar net zo belangrijk, het helpt ons beter in te schatten waar eventuele problemen ontstaan; bij de persoon zelf of bij een buurman- of vrouw. Dit soort contact helpt ons, met onze partners, eerder hulp te bieden waar dat nodig is.

Denken vanuit de buurt

In dat ‘nieuwe normaal’ denken en werken we meer vanuit de buurt en haar bewoners. Door meer in gesprek te zijn met bewoners, het uitbreiden van netwerken en het vergroten van onze kennis wat er in buurten speelt, kunnen we eerder doen wat nodig is om het leven in de buurt prettig te houden.

Een mooi voorbeeld is hoe we bewoners willen betrekken bij het gebruik van winkel- en bedrijfspanden onder woningen. Dat zijn plekken die veel invloed hebben op de leefbaarheid van een buurt. Vorig jaar hebben we voor een bedrijfspand in Nieuw West de buurt gevraagd wat zij daar willen. Dat bracht veel enthousiasme en betrokkenheid met zich mee en het geeft de buurt een zet in de richting die bewoners hebben bepaald.

Dit zijn de eerste schetsen van wat voor mij het ‘nieuwe normaal’ is; meer persoonlijk contact, eerder hulp bieden waar dat nodig is en buurtbewoners op alle manieren betrekken bij hun buurt. Klinkt eigenlijk al heel normaal. 

Bert Halm, Voorzitter

Eind 2016 zijn in Aalsmeer meerjarige prestatieafspraken gemaakt op basis van de vereisten uit de nieuwe Woningwet. Anders dan vroeger is er nu een gelijkwaardige rol weggelegd voor de huurders. Dit betekent dat de Huurdersverenigingen Aalsmeer en Kudelstaart mede-ondertekenaar zijn van de prestatieafspraken. De belangrijkste afspraken voor 2019 waren: 

 1. Huurprijsstelling en huurverhoging sociale huur 
 2. Nieuwbouw en renovatie 
 3. Investeringen op het gebied van duurzaamheid 
 4. Doorstroming naar passende woningen 
 5. Samenwerking en verantwoording 

Voor 2020 zijn de prestatieafspraken geactualiseerd. Ze zijn terug te vinden op onze website. 

Beschikbaarheid 

Er zijn door Eigen Haard in 2019 geen nieuwbouwwoningen in Aalsmeer opgeleverd. Er zijn geen woningen verkocht. 

Betaalbaarheid 

Ons huurbeleid houdt rekening met betaalbaarheid voor verschillende inkomens. Wij vragen dus niet altijd de maximaal mogelijke huur en bieden woningen aan in verschillende huurklassen. We blijven streven naar een verdeling van huurklassen die recht doen aan de vraag en betaalbaarheid van onze doelgroepen. In 2019 verhuurden wij in Aalsmeer 88% van de 148 vrijkomende woningen in de sociale huur tot € 720,42. Binnen de sociale huur is 89% verhuurd met een huurprijs onder de aftoppingsgrens voor drie- en meerpersoonshuishoudens van € 651,03. 

In 2019 zijn in totaal 18 woningen verhuurd in de vrije sector. Hiervan is 83,3% verhuurd aan huurders met een inkomen tot € 49.757. 16,7% van de huurders had een hoger inkomen. 72,2% van de woningen is verhuurd aan doorstromers vanuit de sociale huur. 

Specifieke doelgroepen

Gemeenten zijn verplicht statushouders te huisvesten, die zich definitief in Nederland mogen vestigen. Over het aantal woningen maakt de gemeente afspraken met corporaties. In nauw overleg met de gemeente hebben we in 2019 deze statushouders gehuisvest.  

In Aalsmeer wordt een deel van de te verhuren sociale huurwoningen bestemd voor de uitplaatsing van bewoners vanuit een instelling. De woningen worden eerst gehuurd door de zorginstelling Ons Tweede Thuis. Indien blijkt, dat de bewoner zelfstandig kan wonen, krijgt deze de huurovereenkomst op eigen naam. In 2019 heeft dit geleid tot twee verhuringen. 

De gemeente heeft ook in 2019 weer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om eigen inwoners voorrang te geven op de woningmarkt.  

In een aantal gevallen is er maatwerk nodig om een oplossing te bieden in een situatie waar de regelgeving niet in voorziet. In dat geval mogen wij, tot maximaal 5% van de verhuringen, afwijken van de reguliere volgordebepaling. Wel gelden de normale eisen rond inkomen en huishoudgrootte. In 2019 is 2% van de woningen op grond van deze regeling verhuurd. 

Huurders die willen verhuizen van een grote woning naar een meer passender woning, die aansluit bij hun gezinsgrootte, kunnen onder voorwaarden een woning aangeboden krijgen in het kader van de regeling Van Groot naar Beter. In 2019 zijn vijf huurders op basis van deze regeling verhuisd naar een passende woning. 

Kwaliteit en duurzaamheid     

In 2019 zijn er 313 woningen aangepakt in het kader van het project Samen verduurzamen (Save). Dit was in onderstaande complexen: 

 • Begoniastraat 1-44 
 • Beatrixstraat e.o. 
 • Saturnusstraat 1-50 
 • Wilhelminastraat 5-51 
 • Proosdijstraat e.o. 
 • Mijnsherenweg 100-178 

Ultimo 2019 was de energetische prestatie van de woningvoorraad van Eigen Haard in Aalsmeer als volgt: 

Energielabel A B C D E F G
Woningen 591 478 903 326 230 109 103
Aandeel 22% 17% 33% 12% 12% 8% 4%

 De gemiddelde energie-index bedraagt 1,63 wat neerkomt op een energielabel C.

Toegankelijkheid 

Het hoort bij onze maatschappelijke taak om voldoende woningen te hebben die goed toegankelijk zijn. Dit komt ten goede aan mensen met een fysieke beperking of ouderen die steeds langer thuis moeten kunnen blijven wonen. De aanpassingen richten zich vooral op het wegnemen van hoogteverschillen in de algemene ruimte van de gebouwen, het verbeteren van de verlichting en het plaatsen van deurdrangers. Bij het verhogen van de galerijvloer volgt vrijwel altijd ook een verhoging van de leuning. 

Omdat steeds meer ouderen gebruik maken van een scootmobiel plaatsen wij daar waar kan ook oplaadpunten voor de scootmobiel. De huurders betalen daarvoor een kleine vergoeding per maand voor het gebruik van het elektra.  

In 2019 zijn er in Aalsmeer geen collectieve voorzieningen op het gebied van het verbeteren van de toegankelijkheid uitgevoerd. 

Leefbaarheid 

In Aalsmeer/Kudelstaart is dit jaar vooral ingezet op meer bewonerscommissies en meer betrokken bewoners. Wat kan een commissie betekenen voor een wijk of complex, waar kan Eigen Haard in verbeteren? Er was behoefte aan meer transparantie in afwikkelen van lopende meldingen en om goed naar de huurders te luisteren. In 2019 zijn er nieuwe bewonerscommissies bijgekomen, bijvoorbeeld in de wijk Hornmeer en in de Koningsstraat in Aalsmeer Oosteinde.

De betrokkenheid onder de huurders is hierdoor toegenomen. In bepaalde straten en wijken staan bewoners op om de leefbaarheid op een hoger niveau te plaatsen. Door regelmatig in de wijk aanwezig te zijn, huurders aan te spreken op hun invloed op een leefbare omgeving, probeerde Eigen Haard de leefbaarheid te verbeteren in Aalsmeer en Kudelstaart. 

De opzichter Dagelijks Onderhoud en de medewerker Woonservice hebben vanaf maart 2019 t/m oktober 2019 wekelijks schouwrondes door de verschillende wijken in Aalsmeer en Kudelstaart gemaakt. Opvallend dit jaar was de stijging van meldingen over onderhoud van tuinen. In bepaalde wijken, zoals Stommeer en Hornmeer blijkt, dat de met name ouderen het onderhoud van tuin niet goed meer aankunnen.

De medewerkers hebben eenzame ouderen en ouderen die niet goed meer alleen thuis kunnen wonen, aangetroffen. Dit wordt doorgegeven aan de medewerker Zorg en Overlast om te proberen een zorgpartij in te schakelen, die hulp kan bieden.

Terug naar boven